Yacht privé

Big Sunseeker de 90 feet (30 pers max)

Sea Ray 2020 de 35ft (6 pers max)

Al Shaali de 70ft (20 pers max)

Duretti jacuzzi de 80ft (35 pers max)

Galeon de 78ft (15 pers max)

Gold Black de 56ft (10 pers max)

Big Black Jacuzzi 95ft (50 pers max)

Azimut 50ft (12 pers max)

Sunseeker de 64ft (12 pers max)